OP PPR – doprava, MHD (výzva 16): do 31. 10. 2017

Cílem této výzvy je zatraktivnění pražské hromadné dopravy, a to zejména doprovodnými aktivitami, jako je např. budování záchytných parkovišť apod.

Více informací

OP VVV – šablony pro SŠ a VOŠ: průběžná do 30. 9. 2017

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výzvu pro zjednodušené projekty (tzv. „šablony“) zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoc školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce.

Více informací

OP VVV – výzkum (výzva 25): do 20. 6. 2017

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výzvu pro projekty orientované na předaplikační výzkum. Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

Více informací

OP PPR – věda a výzkum (výzva 26): do 31. 5. 2017

Operační program Praha – pól růstu vyhlásil výzvu pro dotace na rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových na základě prokazatelně doložené poptávky. Na rozdíl od ostatních krajů ČR, kde se v uplynulém programovém období realizovaly rozsáhlé investice do tohoto typu infrastruktury, v Praze je vybavenost nižší a neodpovídá tak
relativně vyššímu množství nově vznikajících podnikatelských subjektů.

Více informací

OP PPR – MHD, parkoviště P+R (výzva 15): průběžná do 28. 4. 2017

V rámci této výzvy budou podpořena záchytná parkoviště systému P+R u stanic a zastávek drážní dopravy v minimálním počtu 30 parkovacích míst. 

Více informací

OP PPR – sociální podnikání (výzva 25): do 20. 4. 2017

Tato výzva Operačního programu Praha – pól růstu je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit a  na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.

Více informací

OP PPR – sociální služby (výzva 27): do 20. 4. 2017

V rámci této výzvy bude podpořen vznik jednoho azylového domu, vznik nejvýše dvou nízkoprahových denních center, vznik zázemí pro terénní programy, vznik jednoho kontaktního centra, vznik jednoho zařízení krizové pomoci v pobytové formě, vznik a rozvoj kulturně komunitních center a vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP VVV – kapacity pro výzkum a vývoj (výzva 28): do 20. 4. 2017

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vypsal výzvu pro projekty zaměřené na

Oprávnění žadatelé jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…),
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:

 • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání
  ocenění „HR Award“.
 • Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce –
  obecná část, více viz kapitola 5.2.4.

Žadatel si může vybrat některé z níže uvedených volitelných aktivit:

 • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoj a internacionalizace výzkumné organizace.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce,
 • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

V rámci výzvy není podporována:

 • Realizace výzkumných aktivit a transfer technologií.
 • Rekonstrukce, budování, dobudování, upgrade infrastruktury, nákup pozemků.
 • Placené doktorské pozice (stipendia, popř. mzdové prostředky).
 • Post doktorandské pozice (pro české i zahraniční zájemce).
 • Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže (včetně možnosti výjezdu pro celou rodinu).
 • Školka či dětská skupina.

Místo realizace projektu je celá ČR, tj. včetně Prahy.

Uzávěrka výzvy je 20. 4. 2017.

OP PPR – inkluze v ZŠ (výzva 23): do 30. 3. 2017

V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Podporovány budou rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v Hl. m. Praze. Účelem podpory je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – modernizace vybavení MŠ, ZŠ a SŠ (výzva 20): do 30. 3. 2017

Operační program Praha – pól růstu vypsal výzvu pro dotace na modernizaci vybaveni pražských mateřských, základních a středních škol. Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací