MŽP – domovní čističky odpadních vod: průběžná do 30. 11. 2017

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Více informací

MŽP – pitná voda: do 30. 6. 2017

Ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu na dotace podporující průzkum nových zdrojů pitné vody. Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů.

Více informací

„Dešťovka“ vypršela

Nová dotace Ministerstva životního prostředí na opatření k zachytávání srážkové vody, byla vyčerpána hned první den spuštění. Ačkoli MŽP připravilo pro tyto účely 100 mil. Kč, objem podaných žádostí ji takřka vyčerpal již po několika hodinách od spuštění programu.

Více informací

MŽP – vrty: do 28. 4. 2017

Ministerstvo životního prostředí vypisalo výzvu pro dotace na likvidaci nepotřebných vrtů. Cílem opatření je ochrana podzemních vod.

Více informací

MŽP – ekologie – halony: do 28. 4. 2017

Cílem Výzvy a předmětem podpory je zneškodnění halonů, které již nemají své využití, v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Více informací

MŠMT – věda a výzkum v programu EUREKA (2. výzva): do 5. 4. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. výzvu pro podávání výzkumných projektů do programu mezinárodní vědecké spolupráce EUREKA. Řešitelskými organizacemi v projektech mohou být  malé a střední podniky,  vysoké školy a  výzkumné organizace. Projekty EUREKA jsou zaměřeny na oblasti:

Více informací

MŽP – autovraky (výzva 5/2016): do 31. 3. 2017

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 60 milionů korun na podporu systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení.

Více informací

Modernizace sportovišť – výsledky zveřejněny

Před několika minutami Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky dotačních žádostí o financování modernizace sportovišť. Dotace pro rok 2017 obdržely spolky a obce:

Více informací

Modernizace sportovišť mohou letos začít dříve

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letošním roce poskytne 483 mil. Kč na modernizaci sportovišť. Tato částka bude navýšena ještě o 16 mil. Kč, které na tento účel nebyly využity v loňském roce. MŠMT také slibuje zaslat finance příjemcům dotací o 6 měsíců dříve než loni, aby bylo možno je vyčerpat efektivně.

Více informací

Dotace na energetické úspory se nečerpají, jsou příliš složité

Přílišná administrativní složitost při čerpání dotačních titulů na energetické úspory již vykazuje první hmatatelné „výsledky“. České republice reálně hrozí, že přijde o desítky miliard Kč vinou nedočerpání přidělených dotací. Opakuje se tak situace ze 7. rámcového programu v letech 2007-13.

Více informací