Kraj Vysočina – stipendia SŠ: do 31. 5. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

Více informací

TAČR – δ – experimentální vývoj: do 31. 5. 2017

Technologická agentura České republiky vypisuje dotace na podporu výzkum v programu DELTA (δ) – experimentální vývoj. Podpora je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – věda a výzkum (výzva 26): do 31. 5. 2017

Operační program Praha – pól růstu vyhlásil výzvu pro dotace na rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových na základě prokazatelně doložené poptávky. Na rozdíl od ostatních krajů ČR, kde se v uplynulém programovém období realizovaly rozsáhlé investice do tohoto typu infrastruktury, v Praze je vybavenost nižší a neodpovídá tak
relativně vyššímu množství nově vznikajících podnikatelských subjektů.

Více informací

Olomoucký kraj – trenérské licence: do 31. 5. 2017

Z dotačního titulu Dotace na získání trenérské licence je možné žádat o finanční podporu na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence A, B, C.

Oprávněnými osobami jsou:

Více informací

IROP – sociální služby (výzva 49): do 31. 5. 2017

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu pro dotace projektů, jejichž cílem je transformace ústavní péče a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Více informací

Nadace Dětský mozek – zdravotnictví: do 15. 5. 2017

Nadace Dětský mozek od svého vzniku v roce 1992 všestranně podporuje děti i dospělé s postižením nervového systému na území České republiky. Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám s postižením nervového systému nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením).

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace ve zdravotnictví: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Česká pojišťovna – různé oblasti: do 19. 5. 2017

Česká pojišťovna vypisuje grantový program pro fyzické i právnické osoby, určený pro tyto oblasti podpory:

Více informací

Radegast lidem: do 15. 5. 2017

Nošovický Radegast vyhlašuje dotační program na podporu péče o přírodní bohatství a udržitelný turismus v Beskydech.  Místem realizace projektů je okolí pivovaru v Nošovicích (na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Ostrava město, Nový Jičín). Podporovanými aktivitami jsou:

Liberecký kraj – individuální dotace v kanalizaci: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Plzeňský kraj – investice pro venkovské spolky: do 12. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu spolkové činnosti ve venkovských oblastech. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

NROS – raná péče: do 12. 5. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti vypisuje výzvu pro dotace na podporu včasné krizové pomoci dětem (děti a mládež do 18 let). Prioritou programu Včasná péče je raná péče o dítě raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, pečující osoby, členové rodin těchto dětí, pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace dospělých: do 12. 5. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných akcí mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací