Cílem této výzvy je zatraktivnění pražské hromadné dopravy, a to zejména doprovodnými aktivitami, jako je např. budování záchytných parkovišť apod.

Podpořenými aktivitami jsou:

 • Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy,
  případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) – může jít nejen
  o parkoviště úrovňové, ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu; doplňkově mohou být
  v rámci nového záchytného parkoviště zřízena jako součást systému P+R parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů; do rámce podpory může být kromě jednotného standardního
  vybavení areálu nebo objektu parkoviště P+R zahrnutý také nový (případně upravený) příjezd
  z místní uliční sítě k realizovanému parkovišti P+R, nový (případně upravený) bezbariérový pěší
  přístup od realizovaného parkoviště P+R k návazné drážní dopravě (tj. ke vstupu do stanice metra,
  ke vstupu do železniční stanice, k železniční nebo tramvajové zastávce) a také příslušnému účelu
  odpovídající rozsah osvětlení a značení (tj. dopravního značení a naváděcího značení k realizovanému záchytnému parkovišti P+R, případně i k úschovně jízdních kol B+R nebo
  k dobíjecímu místu, které jsou součástí objektu tohoto parkoviště). V případě dobíjecích míst musí
  být zajištěna jejich technologická neutralita (tj. elektrické připojení musí být použitelné pro běžný
  unifikovaný typ elektrických zástrček). Realizovaná parkoviště P+R budou provozována ve vazbě na následné použití PID. Parkoviště P+R jsou hlídaná nebo nehlídaná s bezobslužným provozem. Na území hl. m. Prahy je použití parkovišť P+R zpoplatněno dle platného Tarifu Pražské integrované dopravy. Parkoviště P+R nehlídané s bezobslužným provozem je parkoviště s omezenou dobou stání na maximálně 1 den (24 hod.). Parkoviště P+R hlídané jsou v provozu od 4 hodin ráno do cca 1 hodiny následujícího dne (ukončení provozu metra). Po ukončení provozu metra se parkoviště uzavírají.
 • Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu: realizace nového
  oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních
  pruhů pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro
  preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce); k těmto opatřením mohou být v řešených
  úsecích případně doplňkově uplatněna opatření k rychlejšímu a bezpečnějšímu nástupu a výstupu
  na zastávkách tramvají a autobusů (tzv. vídeňské zastávky, zastávkové mysy, časové ostrůvky,
  zvýšení nástupních hran apod., přičemž součástí těchto doplňkových opatření mohou být také
  bezprostředně související úpravy pro zajištění chybějícího bezbariérového přístupu k řešeným
  zastávkám a také úpravy tohoto přístupu a řešených zastávek k usnadnění jejich používání
  osobami se specifickým tělesným postižením, zejména se zrakovým postižením), případně úpravy
  dopravního značení a úpravy režimu parkování směřující k plynulejšímu průjezdu tramvají nebo
  autobusů – uvedené aktivity nesmějí znamenat celkovou rekonstrukci tramvajové trati nebo
  komunikace; doplňkově může být také instalováno zařízení pro aktivní detekci v autobusech
  městské veřejné dopravy nasazovaných do provozu na řešených úsecích.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • Hlavní město Praha,
 • městské části Hl. m. Prahy,
 • organizace zřízené a založené Hl. m. Prahou a městskými částmi Hl. m. Prahy,
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.,
 • Technická správa komunikací Hl. m. Prahy,
 • Správa železniční dopravní cesty,
 • ROPID.
(Visited 92 times, 1 visits today)