Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výzvu pro projekty orientované na předaplikační výzkum. Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Maximální počet projektových žádostí, které může podat jeden žadatel (rozuměno jedno IČO), je
omezen. Bližší omezení počtu projektových žádostí je specifikováno v Pravidlech pro žadatele
a příjemce – specifická část. Žadatel nesmí podat duplicitní žádost o podporu do výzvy určené pro ITI.

V případě partnerství v projektu si žadatel musí zvolit následující aktivitu:

 • Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků
  v dlouhodobém horizontu.

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu:

 • Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních
  subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných
  záměrů.
 • Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu.
 • Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků.

Volitelné aktivity  – žadatel si může vybrat z následujících volitelných aktivit:

 • Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální
  ověřování.
 • Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu.
 • Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.

Výzva je zaměřena na celé území ČR.

Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2017

(Visited 46 times, 1 visits today)