Jsme „certifikovanými projektovými specialisty“ (Certified Project Manager Professional) podle standardů International Project Management Association (IPMA). Umíme navrhnout, řídit, kontrolovat či zhodnotit Váš projekt. Ovládáme projektový management a víme, jak s jeho pomocí snížit náklady, urychlit průběh nebo optimalizovat využití zdrojů při Vaší činnosti. Váš nápad si zaslouží naši péči.

Projektový management je řízení projektu, které zahrnuje:

(1) fáze příprav a plánování

 • analýza cílových skupin (zákazníků) projektu,
 • analýza cíle projektu,
 • určení nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout,
 • určení potřebných zdrojů (finanční, lidské, materiální, know-how a jiné),
 • analýza možností, zda je subjekt schopen se svými zdroji zamýšlený projekt uskutečnit,
 • analýza příležitostí projektu,
 • analýza rizik a návrh řešení, jak jim předejít, pokud je to ve fázi plánování možné,
 • rozvržení projektu do časových etap, určení kontrolních bodů projektu – rozvržení etap do jednotlivých činností a nalezení jejich optimální návaznosti tak, aby byly splněny požadavky na čas, kvalitu, finanční náročnost, lidské zdroje či jiná hlediska zadavatele projektu,
 • v případě různých možností postupu v projektu dle různých hledisek navržení několika možných variant s přehledem jejich kladů a záporů,
 • stanovení kontrolovatelných výstupů jednotlivých etap projektu (milníků), sestavení optimálního plánu projektu při respektování výsledků výše uvedených analýz.

(2) fáze uskutečnění projektu

 • dohled nad postupem prací na projektu, využitím zdrojů včetně finančních toků,
 • řízení odchylek,
 • dle vývoje projektu aktualizace předchozích analýz a případné hledání nových řešení,
 • kontrola projektu dle naplánovaných milníků,
 • v případě potřeby krizové řízení.

(3) ukončení projektu

 • analýza průběhu projektu z hlediska jeho průběhu, kvality, využití zdrojů, splnění plánovaných cílů a spokojenosti cílové skupiny,
 • zpráva o projektu, zahrnující pozitivní i negativní zkušenosti a navrhující možná řešení pro příští projekt.

(4) hodnocení projektu (pouze u projektů, na nichž jsme nespolupracovali v předchozích fázích)

 • zhodnocení průběhu projektu z hlediska souladu plánu a skutečnosti,
 • analýza krizových momentů projektu, jejich příčin, následků a kvality provedených řešení,
 • analýza efektivity využití finančních, lidských, materiálních a jiných zdrojů, případně návrh na zlepšení,
 • analýza časového rozvržení projektu ve vztahu k následnému skutečnému průběhu, označení slabých míst plánování, návrh řešení,
 • celkové vyhodnocení projektu.

Projektový manažer může do projektu vstoupit v kterékoli jeho fázi. Běžné však je, když manažer řídí projekt od fáze plánování do fáze jeho ukončení. Hodnocení projektu nebo krizové řízení (pokud vyvstane taková nutnost) má vykonávat vždy nezávislý odborník.

Naši projektoví manažeři Vám mohou pomoci jak s řízením celého projektu ve všech jeho popsaných „životních“ fázích, tak i při jednotlivých dílčích činnostech (především při tvorbě speciálních analýz). Záleží jen na tom, co zvládnete vlastními silami a v čem potřebujete externí pomoc. Není pro nás malých zakázek, každý Váš námět je pro nás zajímavý. Většina problémů má řešení, jde jen o to vědět si s nimi rady.

(Visited 413 times, 1 visits today)