Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

 • radnice,
 • mateřské a základní školy,
 • tělovýchovná zařízení,
 • kulturní zařízení,
 • zdravotnická zařízení,
 • zařízení sociální péče,
 • obytné budovy (pouze pokud se týká sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života),
 • hasičské zbrojnice vč. vybavení jednotky požární ochrany určené k zásahu (nelze pořizovat vybavení sloužící pouze pro požární sport a pro reprezentativní účely SDH),
 • požární nádrže a obecní rybníky,
 • sakrální stavby,
 • hřbitovy,
 • čekárny na zastávkách hromadné dopravy,
 • drobná architektura,
 • místní rozhlas (případně další komunikační prostředky),
 • úpravy veřejných prostranství vč. drobného mobiliáře,
 • obnova a zřizování veřejné zeleně,
 • místní komunikace včetně obnovy dopravního značení (nelze pořizovat informativní měřiče rychlosti),
 • pěší stezky a chodníky,
 • veřejné osvětlení,
 • veřejná kanalizace vč. čistíren odpadních vod,
 • veřejný vodovod vč. vodojemů a úpraven vody,
 • ostatní objekty v majetku obce, u nichž poskytnutím dotace nedojde k porušení zákazu poskytování veřejné podpory podle čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie,
 • komunální technika (technika pro údržbu zeleně, úklid a údržbu veřejných prostor a pro zimní údržbu komunikací).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • obce do 1 500 obyvatel.
(Visited 55 times, 1 visits today)