VDV – paliativní péče: do 20. 9. 2017

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Více informací

Karlovarský kraj – vzdělávání lékařů: do 15. 7.

Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v regionu kraje, která má pomoci řešit nedostatek lékařů těchto specializací v kraji. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

IROP – psychiatrická péče (výzva 54): do 30. 6. 2017

Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.

Více informací

Nadace Dětský mozek – zdravotnictví: do 15. 5. 2017

Nadace Dětský mozek od svého vzniku v roce 1992 všestranně podporuje děti i dospělé s postižením nervového systému na území České republiky. Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám s postižením nervového systému nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením).

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace ve zdravotnictví: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Liberecký kraj – preventivní péče: do 30. 4 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu  preventivních a léčebně-preventivních pobytů. Podporovanými aktivitami jsou

Více informací

Liberecký kraj – rekondiční pobyty: do 30. 4 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu  ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Nadace Leontinka – nevidomí: do 30. 4. 2017

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním nadace je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

Více informací

VDV – Sasakawa Found – astma: do 28. 4. 2017

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.

Více informací