Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

Plzeňský kraj – investice pro venkovské spolky: do 12. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu spolkové činnosti ve venkovských oblastech. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Liberecký kraj – obnova venkova: do 28. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu obnovy venkovských sídel. Účelem podpory je obnova a údržba technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, podpora vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově:

Více informací

Jihomoravský kraj – vinařství, včelařství: do 28. 2. 2017

O dotace na rozvoj venkova, pěstování vína a chov včel mohou žádat fyzické a právnické osoby v Jihomoravském kraji:

Více informací

Karlovarský kraj – venkov: do 15. 2. 2017

Obce Karlovarského kraje mohou žádat o dotaci z programu obnovy venkova. Podpořeny budou následující oblasti:

Více informací

Jihomoravský kraj: do 29. 2. 2016

Subjekty v Jihomoravském kraji mohou do 29. února podávat žádosti o dotace v rozvoje venkova, podpořeny budou např.:

 • výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
 • provoz místních akčních skupin,
 • dotace na úroky z úvěrů,
 • zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě,
 • obecní knihovny,
 • realizace společných projektů svazků obcí.

 

MZe: do 12. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo granty na různé činnosti související se zemědělstvím a se společným datem uzávěrky 12. února:

3.1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

 • 3.1.1.6. Předávání poznatků v oboru zpracování půdy, včetně dopadů pro životní prostředí zemědělské i nezemědělské veřejnosti
 • 3.1.4. Šlechtění, podpora zahrádkaření
 • 3.1.5. Poradenství a výstavnictví
 • 3.1.5.4. Podpora poskytování poradenství v oblasti myslivosti
 • 3.1.7. Osvěta a propagace šetrných způsobů zemědělského hospodaření
 • 3.1.7.1. Osvěta a propagace šetrných způsobů zemědělského hospodaření
 • 3.1.7.2. Propagace udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin, zejména prostřednictvím tzv. integrované ochrany rostlin

8.1. PODPORA ZDRAVÍ

 • 8.1.1.1. Podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdr. postižením
 • 8.1.1.2. Projekty zaměřené na zlepšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve venkovských oblastech, vytváření dlouhodobě udržitelných pracovních míst u místních zaměstnavatelů. Projekty zaměřené na aktivní prožití stáří venkovských seniorů, vytváření podmínek, které umožňují seniorům odpovídající bydlení v jim známém a přirozeném prostředí
 • 8.1.1.3. Práce s občany se zdravotním postižením, podpora zdravotně postižených spoluobčanů, využití hipoterapie a jiných léčebných aktivit na zemědělských podnicích, setkávání osob se zdravotním postižením
 • 8.1.2. Podpora programu veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů
 • 8.1.3. Projekty zaměřené na rehabilitaci osob se zdravotním postižením formou jejich zaměstnávání v provozu zemědělské farmy a řemeslech souvisejících s životem na venkově

12.1. UDRŽITELNÝ ROZVOJ, OCHRANA SPOTŘEBITELE, BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

 • 12.1.1.1. Propagace bioproduktů, regionálních produktů, informování spotřebitele o biopotravinách
 • 12.1.1.2. Osvětové, informační a propagační aktivity zaměřené na produkci regionálních biopotravin, zlepšování informovanosti regionálních spotřebitelů o ekologickém zemědělství, posílení multifunkční regionální sítě ekologického zemědělství
 • 12.1.2.1. Podpora vzdělávání, výchova a osvěta spotřebitelské veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, kvality potravin a zdravé výživy
 • 12.1.2.2. Osvěta pro odbornou i laickou veřejnost o rizicích, která mohou způsobit přípravky na ochranu rostlin pro zdraví spotřebitelů a pro životní prostředí

13.1. VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 • 13.1.3.1. Projekty zaměřené na environmentální výukové programy pro děti, mládež i širokou veřejnost, odborné semináře, pravidelné kroužky pro děti. Aktivity propojující propojení města a venkova, spotřebitele a zemědělce, zvýšení pozitivního vnímání zemědělství
 • 13.1.5.4. Podpora pořádání vzdělávacích kurzů pro včelaře

14.1. ZÁJMOVÁ A DALŠÍ VOLNOČASOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 • 14.1.1.4. Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež se zaměřením na význam chovu včel
 • 14.1.8. Projekty zaměřené na aktivity pro ohrožené a handicapované děti a mládež, jejichž cílem je pracovní rehabilitace prostřednictvím pobytu a provádění činností souvisejících s provozem farmy. Rehabilitace pomocí hipoterapie, péče o zvířata a výchovou k pozitivnímu vztahu k přírodě

17.1. PODPORA VENKOVA

 • 17.1.1.2. Spolupráce při zlepšování prostředí měst a obcí formou výsadby městské zeleně, tj. napojení produkční zemědělské sféry (zahradnictví) na projekty zlepšování prostředí intravilánů vesnic a měst (výsadba městské zeleně), včetně sdílení zkušeností obcí s těmito projekty.

Podrobné informace, pravidla a formuláře pro žádosti o dotaci jsou dostupné na webu ministerstva.