Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v sociálních službách: průběžně do 31. 10. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

IROP – sociální služby (výzva 49): do 31. 5. 2017

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu pro dotace projektů, jejichž cílem je transformace ústavní péče a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Více informací

Plzeňský kraj – pečovatelské služby v obcích: do 22. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje, jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů hrazených obcemi dle těchto smluv v roce 2017 registrovanému poskytovateli sociálních služeb – pečovatelské služby. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Plzeňský kraj – pečovatelské služby: do 22. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu poskytování základních sociálních služeb v Plzeňském kraji – pečovatelská služba. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

OP PPR – sociální podnikání (výzva 25): do 20. 4. 2017

Tato výzva Operačního programu Praha – pól růstu je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit a  na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.

Více informací

OP PPR – sociální služby (výzva 27): do 20. 4. 2017

V rámci této výzvy bude podpořen vznik jednoho azylového domu, vznik nejvýše dvou nízkoprahových denních center, vznik zázemí pro terénní programy, vznik jednoho kontaktního centra, vznik jednoho zařízení krizové pomoci v pobytové formě, vznik a rozvoj kulturně komunitních center a vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

České Budějovice – mateřská centra: do 5. 4. 2017

České Budějovice vypisují výzvu na dotaci projekty v oblasti prorodinných aktivit a mateřských a rodinných center na území města České Budějovice.

 

Více informací

České Budějovice – dobrovolnictví: do 5. 4. 2017

České Budějovice vypisují výzvu na dotaci projektů v oblasti rozvoje dobrovolnictví.

 

Více informací

České Budějovice – prevence: do 5. 4. 2017

České Budějovice vypisují výzvu na prevenci rizikového chování a nežádoucích jevů u dětí a mládeže na základních školách. Podporovány budou projekty neziskových organizací, které budou mít navázanou spolupráci s danou základní školou. Dále pak i podpora projektů zaměřených na prevenci kriminality u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách, kdy jsou aktivity poskytovány přímo v terénu..

 

Více informací