MŽP – domovní čističky odpadních vod: průběžná do 30. 11. 2017

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Více informací

OP ŽP – přechody pro vodní živočichy (50. výzva): do 31. 7. 2017

Operační program Životní prostředí vypisuje výzvu pro dotace na projekty údržby či stavby nových přechodů pro zvíata, umožňujiícíh jejich migraci přes liniové a inrastrukturní stavby.

Více informací

Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

MŽP – pitná voda: do 30. 6. 2017

Ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu na dotace podporující průzkum nových zdrojů pitné vody. Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů.

Více informací

SFŽP – ekologické inovace: do 30. 6. 2017

O dotaci  200 tis. Kč – 50 mil. Kč mohou požádat předkladatelé inovačních projektů, které se zaměřují na řešení problémů v následujících oblastech:

Více informací

„Dešťovka“ vypršela

Nová dotace Ministerstva životního prostředí na opatření k zachytávání srážkové vody, byla vyčerpána hned první den spuštění. Ačkoli MŽP připravilo pro tyto účely 100 mil. Kč, objem podaných žádostí ji takřka vyčerpal již po několika hodinách od spuštění programu.

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v kanalizaci: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

SFŽP – likvidace vrtů (výzva 12/2016): do 28. 4. 2017

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel. Oprávnění žadatelé jsou:

Více informací

MŽP – vrty: do 28. 4. 2017

Ministerstvo životního prostředí vypisalo výzvu pro dotace na likvidaci nepotřebných vrtů. Cílem opatření je ochrana podzemních vod.

Více informací

Liberecký kraj – vodohospodářské stavby: do 13. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu obnovy a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl (ČOV, kanalizační a vodovodní řády, vodárenské objekty, náhradní zdroje pitné vody.). Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací