OP PPR – doprava, MHD (výzva 16): do 31. 10. 2017

Cílem této výzvy je zatraktivnění pražské hromadné dopravy, a to zejména doprovodnými aktivitami, jako je např. budování záchytných parkovišť apod.

Více informací

Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

Kraj Vysočina – bezpečnost silniční dopravy: do 28. 4. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – MHD, parkoviště P+R (výzva 15): průběžná do 28. 4. 2017

V rámci této výzvy budou podpořena záchytná parkoviště systému P+R u stanic a zastávek drážní dopravy v minimálním počtu 30 parkovacích míst. 

Více informací

Granty Škoda – doprava: do 13. 4. 2017

V okresech Mladá Boleslav, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou a okresech přilehlých k těmto třem základním okresům firemní granty mohou podpořit:

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v oblasti dopravní bezpečnosti: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – energetické úspory (výzva 13): do 28. 2. 2017

Výzva se týká Specifického cíle 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění městské veřejné dopravy.

Více informací

Nadace ČEZ – Oranžový přechod: do 28. 2. 2017

Nadace ČEZ vypsala grantový program na budování a úpravu silničních přechodů pro chodce.

Více informací

Olomoucký kraj – doprava: do 24. 2. 2017

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program na podporu budování bezpečnostních prvků a bezbarérových míst na silnicích všech tříd. Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích především v průtazích obcí, zvyšování bezpečnosti chodců a zpřístupňování dopravní infrastruktury osobám se sníženou schopností pohybu a orientace pomocí realizace bezpečnostních opatření.

Oprávněnými osobami jsou:

Více informací

Olomoucký kraj – cyklostezky: do 24. 2. 2017

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program na podporu budování a úprav cyklostezek. Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje. Současně má program podporou budování cyklostezek jako samostatných dopravních tras přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území.

Oprávněnými osobami jsou:

Více informací