MŽP – domovní čističky odpadních vod: průběžná do 30. 11. 2017

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Více informací

Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

Kraj Vysočina – voda: do 24. 3. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Podporované aktivity jsou:

Více informací

MŽP chystá nový dotační program pro úspory vody

Ministerstvo životního prostředí chystá pro české domácnosti nový dotační program, který by měl podpořit úspory při spotřebě vody. Dotovány by měly být nádrže na zachytávání dešťové vody (pouze v definovaných regionech, které byly v minulosti postiženy suchem) a systémy na sekundární využití tzv. „šedivé“ vody.

Více informací

Čističky odpadních vod pro malé obce

Ministerstvo životního prostředí hodlá do konce roku 2016 vypsat dotační program pro obce do 500 obyvatel na pořízení malých domovních čističek odpadních vod.

Více informací