Kraj Vysočina – stipendia VŠ: do 31. 7. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

Více informací

Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

Kraj Vysočina – stipendia SŠ: do 31. 5. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

Více informací

Liberecký kraj – kultura v ZŠ: do 30. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu účasti žáků jednotlivých tříd základních škol v Libereckém kraji a jejich doprovodu na připravených aktivitách příspěvkových organizací Libereckého kraje pro oblast kultury. Rozvoj regionální kultury a kulturně vzdělávacích aktivit v příspěvkových organizacích Libereckého kraje:

Více informací

Liberecký kraj – kompenzační pomůcky ve školách: do 21. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu obecních škol při pořizování kompenzačních pomůcek pro celkový rozvoj dětí s různou mírou podpůrných opatření. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

IROP – zájmové vzdělávání – investice (výzva 57): do 14. 4. 2017

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na investiční akce spojené se zájmovým, volnočasovým nebo celoživotním vzděláváním. Výzva je určena pro celou ČR kromě Prahy.

Více informací

IROP – zájmové vzdělávání – investice (56. výzva): do 14. 4. 2017

Integrovaný regionální operační progam vyhlásil výzvu na investiční akce spojené se zájmovým, volnočasovým nebo celoživotním vzděláváním. Výzva je určena pro celou ČR kromě Prahy.

Více informací

Kraj Vysočina – ZŠ: do 31. 3. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – inkluze v ZŠ (výzva 23): do 30. 3. 2017

V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Podporovány budou rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v Hl. m. Praze. Účelem podpory je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – modernizace vybavení MŠ, ZŠ a SŠ (výzva 20): do 30. 3. 2017

Operační program Praha – pól růstu vypsal výzvu pro dotace na modernizaci vybaveni pražských mateřských, základních a středních škol. Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací