Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Oprávněnými žadateli jsou obce; dobrovolné svazky obcí; obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Výzva je průběžná od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017.

(Visited 113 times, 1 visits today)