O dotaci  200 tis. Kč – 50 mil. Kč mohou požádat předkladatelé inovačních projektů, které se zaměřují na řešení problémů v následujících oblastech:

Voda:

 • Přirozené zadržování vody a její využití.
 • Řízená infiltrace povrchových vod do vod podzemních.
 • Snižování rizik povodní a sucha.
 • Integrované hospodaření s živinami.
 • Obnova přirozené morfologie řek, jezer nebo opětovné vytvoření souvisejících stanovišť.
 • Úspory vody (využití srážkových, recyklovaných či regenerovaných vod).
 • Technologické systémy výroby pitné vody a čistění odpadních vod (membránové technologie,  dezinfekce bez použití UV záření, nízkoenergetické provzdušňování…).
 • Poskytování vodohospodářských služeb ve venkovských oblastech.

 

Kvalita ovzduší:

 • Energetické projekty se zaměřením na kvalitu ovzduší a snížení emisí pevných částic v kritických místech a citlivých oblastech SPÚR (tzv. specifické oblasti).
 • Energetické využití biomasy a kalů městských ČOV.
 • Inovativní projekty z oblasti mobility (využití vodíkových technologií, využití biomethanu v dopravě…).
 • Snížení emisí čpavku a částic ze zemědělství.
 • Inovativní techniky prevence znečištění a snižování emisí.
 • Zavádění integrované a komplexní politiky udržitelného sídelního plánování a projektování měst.
 • Optimalizace dopravy (snížení požadavků na transport materiálu/zboží, využití lokálních zdrojů, využití moderních technologií a preference šetrných dopravních prostředků…).
 • Bezemisní vytápění.

Odpady:

 • Nové metody v nakládání a využití odpadů či předcházení vzniku odpadu (potravinový odpad, stavební a demoliční a těžební odpad, odpad s obsahem kritických surovin…).
 • Inovativní metody sběru odpadu.

Energetické úspory a chytrá řešení v energetice:

 • Návrh budov s aktivní energetickou bilancí vč. systému řízení.
 • Distribuovaná výroba energie z obnovitelných zdrojů na lokální úrovni.
 • Chytré sítě (Smart grids) včetně inteligentního měření a řízení spotřeby.
 • Lokální sítě (Micro grids) – distribuční sítě malého rozsahu.
 • Sezónní ukládání energie (možnost krátkodobého i dlouhodobého uskladnění energie a její   následné využití).
(Visited 51 times, 1 visits today)