Operační program Životní prostředí vypisuje výzvu pro dotace na projekty údržby či stavby nových přechodů pro zvíata, umožňujiícíh jejich migraci přes liniové a inrastrukturní stavby.

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Typy podporovaných projektů a aktivit: zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

Podporovaná opatření:

  • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci.

V rámci výzvy lze podpořit pouze opatření vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014, tedy opatření realizovaná na úsecích migračně významných vodních toků vymezených Koncepcí jako nadregionální prioritní biokoridory a národní prioritní úseky toků.

(Visited 39 times, 1 visits today)