OP PPR – doprava, MHD (výzva 16): do 31. 10. 2017

Cílem této výzvy je zatraktivnění pražské hromadné dopravy, a to zejména doprovodnými aktivitami, jako je např. budování záchytných parkovišť apod.

Více informací

IROP – psychiatrická péče (výzva 54): do 30. 6. 2017

Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.

Více informací

IROP – sociální služby (výzva 49): do 31. 5. 2017

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu pro dotace projektů, jejichž cílem je transformace ústavní péče a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v kanalizaci: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Plzeňský kraj – investice pro venkovské spolky: do 12. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu spolkové činnosti ve venkovských oblastech. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – bezpečnost silniční dopravy: do 28. 4. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – infrastruktura ICT: do 17. 4. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu rozvoje výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

IROP – zájmové vzdělávání – investice (výzva 57): do 14. 4. 2017

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na investiční akce spojené se zájmovým, volnočasovým nebo celoživotním vzděláváním. Výzva je určena pro celou ČR kromě Prahy.

Více informací

IROP – zájmové vzdělávání – investice (56. výzva): do 14. 4. 2017

Integrovaný regionální operační progam vyhlásil výzvu na investiční akce spojené se zájmovým, volnočasovým nebo celoživotním vzděláváním. Výzva je určena pro celou ČR kromě Prahy.

Více informací

Liberecký kraj – vodohospodářské stavby: do 13. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu obnovy a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl (ČOV, kanalizační a vodovodní řády, vodárenské objekty, náhradní zdroje pitné vody.). Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací