Přílišná administrativní složitost při čerpání dotačních titulů na energetické úspory již vykazuje první hmatatelné „výsledky“. České republice reálně hrozí, že přijde o desítky miliard Kč vinou nedočerpání přidělených dotací. Opakuje se tak situace ze 7. rámcového programu v letech 2007-13.

V současnosti jsou dotace na úsporu energií rozděleny mezi 3 ministerstva:

  • ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) , které administruje Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK, 20 mld. Kč),
  • ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) – Integrovaný regionální operační program (IROP, 17 mld. Kč),
  • ministerstvo životního prostředí (MŽP) – Operační program Životní prostředí (OP ŽP, 13,5 mld. Kč).

Dalších 27 mld. Kč je k dispozici v národním programu Nová zelená úsporám, taktéž spravovaném MŽP.

Ani jeden z EU programů v částech, které jsou určeny pro energetické úspory, nevyčerpal tolik peněz, kolik by odpovídalo již 4. roku programového období, které nyní probíhá (2014-20). Z předpokládaných tisíců žádostí byly zatím schváleny pouze stovky projektů v objemu dotací stovek milionů až nízkých jednotek miliard Kč. V procentuálním vyjádření se jedná přibližně o 1/5 celkové alokace na energetické úspory, zatímco programové období je již ve své polovině. Nízkému čerpání odpovídají také minimální skutečné energetické úspory, k nimž se ČR zavázala. Do r. 2020 musí ČR uspořit 50,67 PJ (petajoule = 1 miliarda MJ), skutečné úspory dosud činí 5,9 PJ (11,6 % z), přičemž drtivé většiny z nich bylo dosaženo díky dotacím v programovém období 2007-13.

MMR nyní zvažuje centrální kroky ke zjednodušení administrativy při žádostech o projekty s předpokládanou energetickou úsporou. Druhým navrhovaným řešením je přesun části EU dotací z gesce MPO do působnosti MŽP, které má s podobnými dotačními tituly zatím nejvíce zkušeností.

(Visited 68 times, 1 visits today)