Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných akcí mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

  • spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v oblasti sportu se sídlem a působností na území města Domažlice.

Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit následující podmínky:

  •  organizace má sídlo na území města,
  • na požádání poskytovatele dotace předloží organizace abecední seznam aktivních členů obsahující následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, registrační (oddílové) průkazy, potvrzené soupisky družstev reprezentující město Domažlice v dané soutěži,
  • platby všech uznatelných nákladů musí být doloženy výpisy z účtů a kopiemi výdajových dokladů (bezhotovostní platby) nebo kopiemi pokladní knihy a kopiemi výdajových dokladů (platby v hotovosti),
  • dotaci nelze přiznat duplicitně organizacím pod stejným zřizovatelem (zakládající organizaci a současně kroužku či klubu),
  • dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min1x týdně). K žádosti může být vyžadováno předložení rozpisu schůzek (tréninků).

 

(Visited 78 times, 1 visits today)