OP VVV – věda, výzkum (výzva 48): do 20. 6. 2017

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil uzávěrku pro výzkumné záměry orientované na podporu výzkumu v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

Výzva je regionálně omezena na tyto oblasti:

Více informací

OP VVV – výzkum (výzva 25): do 20. 6. 2017

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výzvu pro projekty orientované na předaplikační výzkum. Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

Více informací

TAČR – δ – experimentální vývoj: do 31. 5. 2017

Technologická agentura České republiky vypisuje dotace na podporu výzkum v programu DELTA (δ) – experimentální vývoj. Podpora je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – věda a výzkum (výzva 26): do 31. 5. 2017

Operační program Praha – pól růstu vyhlásil výzvu pro dotace na rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových na základě prokazatelně doložené poptávky. Na rozdíl od ostatních krajů ČR, kde se v uplynulém programovém období realizovaly rozsáhlé investice do tohoto typu infrastruktury, v Praze je vybavenost nižší a neodpovídá tak
relativně vyššímu množství nově vznikajících podnikatelských subjektů.

Více informací

NKÚ kritizuje GAČR za přílišnou podporu základního výzkumu, ta kritiku odmítá

Kam se bude dále vyvíjet podpora základního výzkumu v ČR?

Národní kontrolní úřad (NKÚ) v minulých měsících provedl hloubkovou kontrolu v Grantové agentuře České republiky (GAČR), která je po zrušení Grantové agentury Akademie věd jedinou státní agenturou podporující základní výzkum. Kontrola byla zaměřena na rozdělování dotací v letech 2011-15. NKÚ ve výsledcích své kontroly kritizoval GAČR za to, že málo podporuje orientovaný/aplikovaný výzkum.

Více informací

OP VVV – kapacity pro výzkum a vývoj (výzva 28): do 20. 4. 2017

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vypsal výzvu pro projekty zaměřené na

Oprávnění žadatelé jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…),
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:

 • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání
  ocenění „HR Award“.
 • Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce –
  obecná část, více viz kapitola 5.2.4.

Žadatel si může vybrat některé z níže uvedených volitelných aktivit:

 • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoj a internacionalizace výzkumné organizace.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce,
 • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

V rámci výzvy není podporována:

 • Realizace výzkumných aktivit a transfer technologií.
 • Rekonstrukce, budování, dobudování, upgrade infrastruktury, nákup pozemků.
 • Placené doktorské pozice (stipendia, popř. mzdové prostředky).
 • Post doktorandské pozice (pro české i zahraniční zájemce).
 • Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže (včetně možnosti výjezdu pro celou rodinu).
 • Školka či dětská skupina.

Místo realizace projektu je celá ČR, tj. včetně Prahy.

Uzávěrka výzvy je 20. 4. 2017.

TAČR – γ – experimentální vývoj: do 2. 5. 2017

Technologická agentura České republiky vypisuje dotace na podporu výzkum v programu GAMA (γ) – aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument – fáze 1.

Více informací

MŠMT – věda a výzkum v programu EUREKA (2. výzva): do 5. 4. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. výzvu pro podávání výzkumných projektů do programu mezinárodní vědecké spolupráce EUREKA. Řešitelskými organizacemi v projektech mohou být  malé a střední podniky,  vysoké školy a  výzkumné organizace. Projekty EUREKA jsou zaměřeny na oblasti:

Více informací

OP PPR – věda, výzkum (výzva 24): do 28. 2. 2017

Oprační program Praha – pól růstu vyhlásil výzvu pro projekty na podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe.

Více informací

MŠMT – výzkum: do 30. 11. 2016

O dotaci na výzkumné projekty v mnoha vědních oblastech mohou žádat výzkumné organizace nebo malé a střední podniky zabývající se výzkumem, a to do 30. 11. 2016. Součástí žádosti mohou být také mobility – výměny a stáže vědeckých pracovníků na partnerském pracovišti. Podpořeny budou projekty z těchto oborů:

Více informací