Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil uzávěrku pro výzkumné záměry orientované na podporu výzkumu v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

Výzva je regionálně omezena na tyto oblasti:

 • ITI Ústecko-chomutovská aglomerace
 • ITI Plzeňská aglomerace
 • ITI Hradecko-pardubická aglomerace
 • ITI Olomoucká aglomerace
 • ITI Ostravská aglomerace

Oprávněnými žadateli jsou:

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Povinné aktivity

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:

 • Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce –
  obecná část.
 • Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi.
 • Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření
  duševního vlastnictví.

Povinně volitelné aktivity
V případě partnerství v projektu si žadatel musí zvolit následující aktivitu:

 • Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků
  v dlouhodobém horizontu.

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu:

 • Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních
  subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných
  záměrů.
 •  Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu.
 • Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků.

Volitelné aktivity
Žadatel si může vybrat z následujících volitelných aktivit:

 • Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální
  ověřování.
 • Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu.
 • Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.

 

(Visited 61 times, 1 visits today)