Kam se bude dále vyvíjet podpora základního výzkumu v ČR?

Národní kontrolní úřad (NKÚ) v minulých měsících provedl hloubkovou kontrolu v Grantové agentuře České republiky (GAČR), která je po zrušení Grantové agentury Akademie věd jedinou státní agenturou podporující základní výzkum. Kontrola byla zaměřena na rozdělování dotací v letech 2011-15. NKÚ ve výsledcích své kontroly kritizoval GAČR za to, že málo podporuje orientovaný/aplikovaný výzkum.

Z kontroly vyplynulo, že GAČR nesměrovala podporu do těch oblastí výzkumu, které mají větší potenciál pro pozdější praktické využití. Nepodporovala ani větší propojení základního a aplikovaného výzkumu,“ uvádí ve své tiskové zprávě NKÚ (zdroj: NKÚ). „Podle národních strategických dokumentů by měla podpora cílit i na ty oblasti základního výzkumu, které mohou zlepšit využití nových poznatků a ve výsledku tak přispět k růstu konkurenceschopnosti ČR. GAČR takto ale podporu nesměrovala.“ NKÚ zřejmě opomněl, že pro podporu aplikovaného výzkumu byla zřízena Technologická agentura ČR (TAČR).

Jako odpověď na nález NKÚ uveřejnila GAČR vyjádření, ve kterém uvádí: „GA ČR nepřísluší určovat politiku výzkumu a vývoje ani určovat ty oblasti základního výzkumu, které mohou zlepšit využití nových poznatků, neboť každá oblast může potenciálně přinést nové poznatky s bezprostředním využitím pro praxi. […] Otázka směřování podpory do tzv. orientovaného základního výzkumu je problematická, jednak proto, že ani zákonný ani podzákonný právní předpis takovou možnost neobsahuje a hlavně proto, že určení, zda určitá část podpory základního výzkumu nebo celá tato podpora bude směřovat do jedné či více prioritních oblastí s identifikovaným potenciálem, je otázkou politickou, kterou GA ČR nepřísluší posuzovat.“ (Zdroj: GAČR)

Co je tedy úkolem NKÚ? „Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí. Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží také na plnění státního rozpočtu,“ definuje svou činnost NKÚ na svých webových stránkách. (Zdroj: NKÚ) Je kontrola věcného obsahu projektů, jejichž zaměření schvaluje každoročně vláda ČR, v kompetenci NKÚ? Nemá se zabývat především kontrolou hospodaření jako takového? Nebo nenašel nic závažnějšího, co by mohl vytknout? To by pro GAČR byla vynikající vizitka.

Kdo bude v dalších letech určovat, kam budou směřovány prostředky na podporu vědy a výzkumu? Obhájí Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace svou existenci, nebo se kompetence přesunou na nikým nevolené úředníky NKÚ? Chce-li vláda podporovat více aplikovaný než základní výzkum, neměla by to činit přímo, prostřednictvím agenturám přiděleným ročního rozpočtu?

Zatímco TAČR rozděluje na aplikovaný výzkum přibližně 3,5 mld. Kč/rok (údaje pro rok 2017, v r. 2016 to byly 3 mld. Kč), GAČR na základní výzkum cca 3,8 mld. Kč (údaj za rok 2016).

(Visited 67 times, 1 visits today)