OP PPR – doprava, MHD (výzva 16): do 31. 10. 2017

Cílem této výzvy je zatraktivnění pražské hromadné dopravy, a to zejména doprovodnými aktivitami, jako je např. budování záchytných parkovišť apod.

Více informací

OP PPR – věda a výzkum (výzva 26): do 31. 5. 2017

Operační program Praha – pól růstu vyhlásil výzvu pro dotace na rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových na základě prokazatelně doložené poptávky. Na rozdíl od ostatních krajů ČR, kde se v uplynulém programovém období realizovaly rozsáhlé investice do tohoto typu infrastruktury, v Praze je vybavenost nižší a neodpovídá tak
relativně vyššímu množství nově vznikajících podnikatelských subjektů.

Více informací

OP PPR – MHD, parkoviště P+R (výzva 15): průběžná do 28. 4. 2017

V rámci této výzvy budou podpořena záchytná parkoviště systému P+R u stanic a zastávek drážní dopravy v minimálním počtu 30 parkovacích míst. 

Více informací

OP PPR – sociální podnikání (výzva 25): do 20. 4. 2017

Tato výzva Operačního programu Praha – pól růstu je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit a  na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.

Více informací

OP PPR – sociální služby (výzva 27): do 20. 4. 2017

V rámci této výzvy bude podpořen vznik jednoho azylového domu, vznik nejvýše dvou nízkoprahových denních center, vznik zázemí pro terénní programy, vznik jednoho kontaktního centra, vznik jednoho zařízení krizové pomoci v pobytové formě, vznik a rozvoj kulturně komunitních center a vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – inkluze v ZŠ (výzva 23): do 30. 3. 2017

V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Podporovány budou rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v Hl. m. Praze. Účelem podpory je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – modernizace vybavení MŠ, ZŠ a SŠ (výzva 20): do 30. 3. 2017

Operační program Praha – pól růstu vypsal výzvu pro dotace na modernizaci vybaveni pražských mateřských, základních a středních škol. Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP PPR – věda, výzkum (výzva 24): do 28. 2. 2017

Oprační program Praha – pól růstu vyhlásil výzvu pro projekty na podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe.

Více informací

OP PPR – energetické úspory (výzva 13): do 28. 2. 2017

Výzva se týká Specifického cíle 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění městské veřejné dopravy.

Více informací

OP PPR – jesle, MŠ, dětské skupiny (výzva 22): průběžná do 31. 10. 2017

Operační program Praha – pól růstu vypsal průběžnou výzvu na budování a rozšiřování kapacit předškolních zařízení pro děti od 1 roku. Výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Více informací