MŽP – domovní čističky odpadních vod: průběžná do 30. 11. 2017

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Více informací

MŽP – pitná voda: do 30. 6. 2017

Ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu na dotace podporující průzkum nových zdrojů pitné vody. Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů.

Více informací

„Dešťovka“ vypršela

Nová dotace Ministerstva životního prostředí na opatření k zachytávání srážkové vody, byla vyčerpána hned první den spuštění. Ačkoli MŽP připravilo pro tyto účely 100 mil. Kč, objem podaných žádostí ji takřka vyčerpal již po několika hodinách od spuštění programu.

Více informací

MŽP – vrty: do 28. 4. 2017

Ministerstvo životního prostředí vypisalo výzvu pro dotace na likvidaci nepotřebných vrtů. Cílem opatření je ochrana podzemních vod.

Více informací

MŽP – ekologie – halony: do 28. 4. 2017

Cílem Výzvy a předmětem podpory je zneškodnění halonů, které již nemají své využití, v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Více informací

MŽP – autovraky (výzva 5/2016): do 31. 3. 2017

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 60 milionů korun na podporu systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení.

Více informací

MŽP – zeleň a vodní prvky ve městech: do 28. 2. 2017

Tato výzva Ministerstva životního prostředí je zaměřena na zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizaci opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Více informací

MŽP chystá nový dotační program pro úspory vody

Ministerstvo životního prostředí chystá pro české domácnosti nový dotační program, který by měl podpořit úspory při spotřebě vody. Dotovány by měly být nádrže na zachytávání dešťové vody (pouze v definovaných regionech, které byly v minulosti postiženy suchem) a systémy na sekundární využití tzv. „šedivé“ vody.

Více informací

MŽP – územní studie: průběžná do 31. 12. 2019

Cílem Výzvy Ministerstva životního prostředí je podpora zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Více informací

Čističky odpadních vod pro malé obce

Ministerstvo životního prostředí hodlá do konce roku 2016 vypsat dotační program pro obce do 500 obyvatel na pořízení malých domovních čističek odpadních vod.

Více informací