Tato výzva Ministerstva životního prostředí je zaměřena na zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizaci opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Cílem této výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě. Žadateli mohou být všechny fyzické a právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, včetně organizačních složek státu, dotace může činit na jeden projekt v obcích do 500 obyvatel (včetně) max. 2 mil. Kč, v obcích nad 500 obyvatel max. 250 tisíc Kč/1 projekt, v obou případech max. 80 % z celkových
způsobilých výdajů.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 28. 2. 2017.

(Visited 27 times, 1 visits today)