OP VVV – šablony pro SŠ a VOŠ: průběžná do 30. 9. 2017

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výzvu pro zjednodušené projekty (tzv. „šablony“) zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoc školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce.

Více informací

OP VVV – věda, výzkum (výzva 48): do 20. 6. 2017

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil uzávěrku pro výzkumné záměry orientované na podporu výzkumu v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

Výzva je regionálně omezena na tyto oblasti:

Více informací

OP VVV – výzkum (výzva 25): do 20. 6. 2017

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výzvu pro projekty orientované na předaplikační výzkum. Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

Více informací

OP VVV – kapacity pro výzkum a vývoj (výzva 28): do 20. 4. 2017

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vypsal výzvu pro projekty zaměřené na

Oprávnění žadatelé jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…),
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:

 • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání
  ocenění „HR Award“.
 • Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce –
  obecná část, více viz kapitola 5.2.4.

Žadatel si může vybrat některé z níže uvedených volitelných aktivit:

 • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoj a internacionalizace výzkumné organizace.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce,
 • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

V rámci výzvy není podporována:

 • Realizace výzkumných aktivit a transfer technologií.
 • Rekonstrukce, budování, dobudování, upgrade infrastruktury, nákup pozemků.
 • Placené doktorské pozice (stipendia, popř. mzdové prostředky).
 • Post doktorandské pozice (pro české i zahraniční zájemce).
 • Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže (včetně možnosti výjezdu pro celou rodinu).
 • Školka či dětská skupina.

Místo realizace projektu je celá ČR, tj. včetně Prahy.

Uzávěrka výzvy je 20. 4. 2017.

OP VVV – digitální vzdělávání (výzva 36): do 1. 3. 2017

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vypsal výzvu pro projekty zaměřující se na různé formy digitálního vzdělávání.

Více informací

OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ (výzva 22): průběžná do 30. 6. 2017

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vypsal průběžnou výzvu pro zjednodušené projekty (tzv.“šablony“), určené mateřským a základním školám v Praze.

Více informací

OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ v Praze (výzva 23): průběžná do 30. 6. 2017

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vypsal průběžnou výzvu pro zjednodušené projekty (tzv.“šablony“), určené mateřským a základním školám v Praze.

Více informací

OP VVV – inkluze v sociálně vyloučených lokalitách (výzva 39): průběžná do 11. 12. 2017

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vypsal výzvu pro projekty zaměřené na inkluzi dětí v sociálně vyloučených lokalitách, především v romských.

Více informací

OP VVV – pregraduální vzdělávání (výzva 38): průběžná do 31. 5. 2017

Projekty budou vytvářet podmínky pro kvalitnější přípravu budoucích učitelů a podporují koncepční
proměny jejich přípravného vzdělávání. Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných praxí studentů – budoucích učitelů a rozvoj kompetencí akademických pracovníků – pedagogů VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele.

Více informací

OP VVV – šablony pro SŠ a VOŠ (výzva 35): průběžná do 30. 9. 2017

Oprační program Věda, výzkum, vzdělávání vydal výzvu pro zjednodušené projekty (tzv. šablony) pro střední a vyšší odborné školy. Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet žáků školy1 v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč). V případě, že právnická osoba vykonává činnost střední a vyšší odborné školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za střední školu a jedenkrát za vyšší odbornou školu, celkem tedy 400 000 Kč. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací