MŽP – domovní čističky odpadních vod: průběžná do 30. 11. 2017

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v kanalizaci: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Liberecký kraj – vodohospodářské stavby: do 13. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu obnovy a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl (ČOV, kanalizační a vodovodní řády, vodárenské objekty, náhradní zdroje pitné vody.). Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Čističky odpadních vod pro malé obce

Ministerstvo životního prostředí hodlá do konce roku 2016 vypsat dotační program pro obce do 500 obyvatel na pořízení malých domovních čističek odpadních vod.

Více informací