Zlínský kraj vypisuje dotaci na rozšiřování vodohospodářské infrastruktury v malých obcích a městských částech. Cílem je zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje o velikosti do 2 000 a místních (městských) částí do 1000 obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod a zlepšení zásobování pitnou vodou.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • výstavba a rozšíření veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů pro stávající zástavbu,
 • vybudování zdroje pitné vody, výstavba zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, včetně její akumulace,
 • vybudování zařízení pro zajištění dostatečných tlakových poměrů ve vodovodní síti,
 • výstavba kanalizace pro stávající zástavbu, za předpokladu jejího zaústění do kanalizace ukončené stávající kapacitně vyhovující ČOV,
 • výstavba kanalizace propojující stávající volné výustě za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na stávající kapacitně vyhovující ČOV,
 • výstavba kanalizace současně s ČOV v obcích, kde tato infrastruktura doposud není,
 • výstavba ČOV,
 • intenzifikace stávající ČOV v případě, že současně dojde k připojení obyvatel podchycením stávajících volných výustí či výstavbou nových kanalizací,
 • spolufinancovaní projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie orientovaných na zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích do 2 000 obyvatel a místních (městských) částech do 1 000 obyvatel s ukončením realizace projektu nejpozději do 31. 10. 2019.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • obce do 2 000 obyvatel,
 • svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2 000 obyvatel,
 • místní (městské) části do 1 000 obyvatel (místní částí obce se rozumí část obce vymezená vlastním katastrálním územím).

Dotace může činit max. 10 mil. Kč. Spoluúčast je min. 60 %.

(Visited 46 times, 1 visits today)