Plzeňský kraj – lesní oplocenky: do 31. 3. 2018

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu zřizování nových oplocenek chránících lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%.

Více informací

Liberecký kraj – lesnictví: do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu ochrany lesa a prevence proti šíření hmyzích škůdců použitím lapálů a lapačů, ochranu lesa a prevenci proti škodám působených zvěří stavbou oplocenek a nátěry stromků, zlepšování stavu lesních porostů výchovnými zásahy.  Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Zlínský kraj – vodovody: do 4. 8. 2017

Zlínský kraj vypisuje dotaci na rozšiřování vodohospodářské infrastruktury v malých obcích a městských částech. Cílem je zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje o velikosti do 2 000 a místních (městských) částí do 1000 obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod a zlepšení zásobování pitnou vodou.

Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Karlovarský kraj – lesy: do 10. 7. 2017

Zcela nový dotační program vyhlašuje letos Karlovarský kraj. Dotace jsou určeny na oprakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a na ochranu lesa proti zvěři oplocenkami.

Více informací

Královéhradecký kraj – ekologie, zemědělství: do 24. 3. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se pořádání propagačních akcí a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu, potravinářství, lesnictví, myslivost, rybářství, včelařství, chovatelství apod.

Více informací

Zlínský kraj – lesy: do 10. 3. 2017

Zlínský kraj vypisuje dotaci na podporu hospodaření s lesy ve svém regionu. Cílem je podpořit provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů. Zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním příčných přehrážek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách.

Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Příspěvky na hospodaření v lesích: do 30. 6. 2016

Příspěvky na osázení a údržbu lesů, vysazování dřevin zpevňujícich meliorace, činnost lesnických školek apod. rozdělují krajské úřady ve svých regionech. Jednotný termín pro podávání žádostí je 30. 6. 2016. Podporované aktivity se v jednotlivých krajích mohou lišit.

Moravskoslezský kraj:
http://www.msk.cz/…/podminky-dotacniho-programu-na-hospoda…/
Olomoucký kraj:
https://www.kr-olomoucky.cz/dotace-na-hospodareni-v-lesich-…
Zlínský kraj:
https://www.kr-zlinsky.cz/rp10-16-dotace-na-hospodareni-v-l…
Ústecký kraj:
http://www.kr-ustecky.cz/program-pro-poskytovan…/…/p1