Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu zapojení níže uvedených subjektů do evropských vzdělávacích projektů. Podporovanými aktivitami jsou:

  • projekty realizované v rámci programu Erasmus+,
  • projekty eTwinning, které získaly eTwinning Quality Label na národní i evropské úrovni,
  • projekty realizované v rámci Česko-německého fondu budoucnosti v oblasti Mládež a školy.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele,
  • právnické osoby založené k nepodnikatelským účelům, tj. občanská sdružení , resp. spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • právnické osoby založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Žadatel o dotaci musí mít sídlo v Kraji Vysočina.

Dotace může činit max. 20 % celkových nákladů projektu.

(Visited 68 times, 1 visits today)