IROP – psychiatrická péče (výzva 54): do 30. 6. 2017

Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.

Více informací

IROP – sociální služby (výzva 49): do 31. 5. 2017

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu pro dotace projektů, jejichž cílem je transformace ústavní péče a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Více informací

IROP – zájmové vzdělávání – investice (výzva 57): do 14. 4. 2017

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na investiční akce spojené se zájmovým, volnočasovým nebo celoživotním vzděláváním. Výzva je určena pro celou ČR kromě Prahy.

Více informací

IROP – zájmové vzdělávání – investice (56. výzva): do 14. 4. 2017

Integrovaný regionální operační progam vyhlásil výzvu na investiční akce spojené se zájmovým, volnočasovým nebo celoživotním vzděláváním. Výzva je určena pro celou ČR kromě Prahy.

Více informací

MMR chystá dotace pro vybavení záchranných složek na venkově

Ministerstvo pro místní rozvoj v nejbližších dnech vypíše novou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu, která bude určena na nákup techniky a vybavení a pro stavební úpravy nebo vybudování zcela nových stanic pro hasiče, záchrannou službu a policii.

Více informací

Rozpočet dotací na podporu sociálních služeb navýšen

Řídicí orgán  Integrovaného regionálního operačního programu včera informoval o navýšení alokace pro některé výzvy týkající se rozvoje sociálních služeb. Důvodem navýšení alokace byl vysoký počet podaných projektových žádostí.

Více informací

Alokace IROPu na investice do základních škol překročena 5x

Finanční objem žádostí o projekty na podporu infrastruktury základních škol, které byly přijaty do včerejší uzávěrky 46. a 47. výzvy, převýšily více než 5x objem dotací pro tuto výzvu určených. „Díky tomuto velkému zájmu budou s největší pravděpodobností finanční prostředky našeho programu na aktivity v oblasti infrastruktury základních škol v  individuálních výzvách zcela vyčerpány. Nyní začne pečlivý proces hodnocení všech předložených projektových žádostí, z nichž budou financovány jen ty nejkvalitnější. Ráda bych upozornila na možnost financování infrastruktury základních škol v tzv. integrovaných výzvách IROP na podporu infrastruktury pro vzdělávání,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Více informací

IROP – opravy památek UNESCO (výzva 41): průběžná do 31. 10. 2022

Integrovaný regionální operační program vypisuje dotaci pro opravy a rekonstrukce významných památek – památek zařazených na seznam UNESCO. Výzva se týká měst České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín a funkčního zázemí těchto měst.

Více informací

IROP – bytové domy (výzva 37): průběžná do 30. 11. 2017

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou Hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.

Více informací

IROP – investice pro integrovaný záchranný systém (výzva 36): průběžná do 31. 12. 2017

Podpora je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Více informací