O dotaci na podporu mezinárodní vědecké spolupráce mohou žádat výzkumné instituce* z programu INTER-INFORM, a to na období až 4 let. Podprogram je zaměřen na podporu budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve VaVaI v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech VaVaI.

*Subjekt bez ohledu na jeho právní postavení nebo způsob financování, jehož hlavním účelem existence je provádět nehospodářské činnosti v podobě nezávislého základního výzkumu,
průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje a veřejného šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě, např. formou výuky, databází s otevřeným přístupem, veřejně
přístupných publikací, otevřeného softwaru nebo transferu znalostí. Veškerý svůj zisk pak subjekt v kategorii výzkumná organizace musí reinvestovat do vyjmenovaných nehospodářských činností hlavního
účelu své existence.“

(Visited 16 times, 1 visits today)