NNO a účelová zařízení církví, které jsou nositeli statutu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, mohou žádat o dotaci z rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na podporu dlouhodobých a pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Priority Programů pro rok 2017
– podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
– podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit.
– podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.
– podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Programy NEJSOU určeny pro:
– NNO mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport,
– NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
– NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
– podporu NNO zabývajících se pouze nárazovou, jednorázovou nebo jednostrannou činností (např. pouze organizováním dětských táborů bez návaznosti na celoroční činnost, provozováním či pronajímáním turistických a táborových základen nebo jiných nemovitostí, zařízení apod.),
– na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
– pro podporu informačních center pro mládež.
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020, MŠMT ČR
MŠMT projednalo a dne 17. srpna 2016 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020 (dále jen Programy), jejichž součástí jsou i priority na rok 2017.

(Visited 16 times, 1 visits today)