Královéhradecký kraj poskytuje dotace na individuální roční nebo jednorázové projekty. Je možné žádat o poskytnutí dotace i na jiný účel, který si žadatel stanoví sám v žádosti o dotaci. Podporu je možné poskytnout zpravidla jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu Královéhradeckého kraje.

Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele. Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu.

(Visited 76 times, 1 visits today)