Nadační fond Českého rozhlasu Světluška vyhlašuje výzvu pro projekty zlepšující technologie pro zrakově postižené. Podporovanými aktivitami jsou:

 • vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením).
 • přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.).
 • vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití
  programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.).
 • využití dalších technologických inovací v organizaci pro zjednodušení, zrychlení a celkové zkvalitnění poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • nestátní neziskové organizace (zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, sociální družstvo, nadace, nadační fond nebo evidovaná církevní právnická osoba).
 • veřejnoprávní neziskové organizace (příspěvková organizace, školská právnická osoba).
 • sociální podnik, resp. organizace s právní subjektivitou zavazující se k následujícím principům sociálního podnikání:
  • Hlavním cílem organizace je aktivně řešit společenský nebo environmentální problém.
  • Organizace funguje na bázi finanční a ekonomické stability (udržitelnosti).
  • Případný zisk je v plné výši investován do rozvoje organizace, zaměstnanců nebo podpory dalších společensky prospěšných aktivit. Případní investoři mohou dostat zpět maximálně původní investovanou částku navýšenou o úroky. Podnik nerozděluje dividendy nad rámec investice.
 • firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru nebo otevřených dat.

Maximální výše dotace činí 500 tis. Kč, požadovaná spoluúčast je min. 0 %.

(Visited 66 times, 1 visits today)