Komentář: situace je horší, než MMR připouští

Ministryně Karla Šlechtová (MMR) se domnívá, že po roce 2020 je ohroženo čerpání dotací z EU, neboť dle ní EU nemá ujasněnu strategii rozdělování dotací v příštím rámcovém programu. Věci se ovšem mají trochu jinak:

Více informací

Nadace ČEZ – Zaměstnanecké granty: do 31. 3. 2017

Nadace ČEZ i letos vypsala program Zamestnanecké granty. Jedná se o akce, kdy zaměstnanci ČEZu mají možnost několik pracovních dní strávit prací pro neziskový sektor. Součástí grantu může být i malý finanční příspěvek.

Více informací

Nadace Via – komunity: do 8. 3. 2017

Živá komunita je nový program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti.

Více informací

Jihomoravský kraj – regionální rozvoj: březen-květen 2017

Jihomoravský kraj přijímá žádosti o dotace projektů na regionální rozvoj v následujících oblastech:

Více informací

Renovabis – školství: do 14. 10. 2016

O podporu až 7 000 € z německé nadace Renovabis mohou prostřednictvím České biskupské konference požádat české ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ zřizované Římskokatolickou církví.

Více informací

Úřad vlády – činnost NNO: do 30. 9. 2016

Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací se poskytuje k financování výdajů směřujících k podpoření celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (dále „SNNO“), aby se staly kompetentními, kvalifikovanými a legitimními subjekty, zastupujícími zájmy svých členů navenek a zprostředkujícími informace, zkušenosti a znalosti mezi svými členy a dalšími nestátními neziskovými organizacemi (dále „NNO“). O dotaci může žádat pouze spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který je celostátní mezioborovou střešní organizací. Hlavní spolek a jeho pobočné spolky nejsou z hlediska tohoto dotačního programu považovány za SNNO.

Vodafone – rozvoj NNO: do 26. 9. 2016

Do programu, v němž budou mentoři a koučové pomáhat neziskovým organizacím a sociálním podniku v dalším rozvoji, se mohou uchazeči přihlásit do 26. 9. 2016. Vybrané projekty obdrží od Nadace Vodafone odbornou pomoc a malou finanční odměnu, vítězný projekt pak 350 tis. Kč na svůj další rozvoj.

Nadace Člověk člověku – sociální služby: do 9. 9. 2016

Organizace zabývající se sociálními a zdravotními službami, vzdělávaícmi aktivitami, osvětou, sportem a kulturou mohou žádat o dotaci na své aktivity. Podpořeny budou zejména projekty zaměřené na:

– klienty neziskových organizací v oblasti rozšíření či udržení stávající kapacity služby, zvyšování kvality stávající služby, zavádění nových služeb, přímá finanční podpora cílových osob/klientů (tj. příspěvky do fondů sociální pomoci či podpora jejich založení).
– osoby blízké klientům neziskových organizací (tj. příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti vzdělávání, osvěta, psychologická pomoc a sociální poradenství, vzájemné sdílení zkušeností.
– na veřejnost v oblasti osvěta, vzdělávání.
– rozvoj neziskových organizací v oblasti fundraisingových aktivit, zefektivnění řízení a práce organizace.
– pojekty podpořené Nadací v minulých grantových řízeních, resp. pokračování těchto projektů.