Stč. kraj upravil podmínky památkových grantů

Už pro aktuální žádosti na rok 2021 změnil Středočeský kraj podmínky Fondu kultury a obnovy památek. Nově lze žádat ve 3 oblastech:

  • ZCELA NOVĚ: Živá kultura (akce) – max. 50 % nákladů na činnost organizace (podmínkou je fungování na dobrovolnické bázi).
  • Knihovny: prioritou r. 2021 jsou technická řešení pro práci s veřejností, databázové systémy apod.
  • Památky: NOVĚ možno žádat i na přípravu projektu opravy památky, tj. na restaurátorské průzkumy, stavebně-historické průzkumy apod. (nikoli na přípravu grantové žádosti). Podmínkou žádostí o „přípravné práce“ je, že opravy musejí začít do 5 let od zahájení těchto příprav.

Středočeský kraj – sociální služby 2016-19: do 15. 6. 2016

O dotaci na svou činnost se mohou ucházet registrovaní poskytovatelé sociálních služeb ve Stč. kraji. Nově vyhlášený program je víceletý, podpora je určena na období 1. 10. 2016 – 31. 12. 2019. Dotační program na období 2016 – 2019 plně nahrazuje dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na daný rok pro vybrané a podpořené druhy sociálních služeb vyjmenované níže, a to po celou dobu trvání projektu:

– azylové domy,
– domy na půl cesty,
– intervenční centra,
– nízkoprahová denní centra,
– podpora samostatného bydlení,
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
– sociálně terapeutické dílny.

Druhy sociálních služeb podporované z dotačního programu v rámci Operačního programu Zaměstnanost nebudou zahrnuty mezi podporované druhy sociálních služeb, které jsou financovány prostřednictvím standartní státní dotace (od roku 2015 dotace Středočeského kraje, do roku 2014 dotace MPSV) vyhlašované vždy na podzim roku předcházejícího.
Vyhlášení „Dotačního programu pro poskytovatele vybraných sociálních služeb na období od 1. 10….
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatno
u i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a…
kr-stredocesky.cz